Om AJ Medical

Vår verksamhet

Vår målsättning är hög kvalitet på våra produkter och tjänster, snabba leveranser, hög servicegrad och bra support till bra priser.

AJ Medical är ett familjeföretag som startade 1991. Vi marknadsför och säljer diagnostikutrustning med blodtrycksutrustning som specialitet till landsting, kommuner, företagshälsovård, sjukhus, läkarhus, vårdcentraler och privathälsovård.

Vår huvudprodukt är den svenska uppfinningen med världspatent TriCUFF, den så kallade trippelmanschetten som automatiskt väljer rätt manschett vid blodtrycksmätning mellan bredderna 9, 12 och 15cm (anpassad för armar med en omkrets mellan 15 och  42 cm ). AJ Medical är distributör av TriCUFF och marknadsför den även på export till ett flertal länder över hela världen.

En annan svensk uppfinning som vi marknadsför är astmainhalatorn MAXIN. Med nebulisatorn Maxin når de luftvägsvidgande läkemedel fram till de delar av lungorna där de gör nytta. Eftersom läkemedlet når längre ut i lungorna med hjälp av Maxin, blir effekten bättre, behandlingstiden förkortas och biverkningarna minskas.Maxin är avsedd att användas för akuta besvär vid vårdinrättningar och för långtidsbehandling i hemmet.

Under de senaste åren har vi utökat vårt sortiment och kan nu vara med och erbjuda helhetslösningar vid utrustning av t.ex. ett mottagningsrum.

Här på Internet kommer vi kontinuerligt lägga ut nya produkter och ha kampanjerbjudanden. För att ni inte skall missa någon nyhet eller ett erbjudande kan ni bli medlem hos AJ Medical och då få ett nyhetsbrev med e-post direkt till er en gång i månaden.

Samtliga våra produkter uppfyller de tillämpliga kraven i lagen om medicintekniska produkter (1993:584) och är CE-märkta i enlighet med det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter MDD 93/42/EEC samt är i tillämpliga fall anmälda hos Läkemedelsverket som medicintekniska produkter för användning inom svensk sjukvård.

Vi ser ljust på framtiden och kommer att lyssna till kundens behov för att hela tiden ligga långt framme med nya produkter, snabba leveranser, bra service till attraktiva priser och välkomnar er alla att bli kund hos oss.

Vår mission

Våra produkter och tjänster skall bidra till ökad säkerhet inom sjukvården och minska risk för fel diagnos och fel behandling.

Vår affärsidé

AJ Medical tillverkar, säljer och distribuerar högkvalitativ diagnostikutrustning med blodtryck som specialitet. Vi riktar oss mot sjukvården, grossister, företag och privatpersoner som genom våra produkter och vår expertis vill minska risken för felbehandling.

Kvalitetspolicy

AJ Medicals mål är att vara en väletablerad och pålitlig partner, tillverkare och leverantör inom området diagnostikutrustning.

Våra kunder är sjukhus, vårdcentraler, patienter, veterinärer, företag, grossister och industrier.

AJ Medicals kunskaper och välutvecklad teknik hjälper oss att vidareutveckla, tillverka, serva och distribuera varor och tjänster.

Vår policy är att vid varje tillfälle leva upp till och om möjligt överträffa våra kunders ställda förväntningar på produkt och kvalitet gällande både varor och tjänster.

Varje uppgift utförs på ett sådant sätt att den ska bli en god referens för fortsatta affärer.

Våra produkter ska i möjligaste mån uppfylla myndighetskrav, nationell och internationell standard samt kraven i vårt kvalitetssystem som motsvarar SS-EN ISO 9000 och SS-EN 46000.

Vi arbetar enligt 0-felsprincipen: Varje avvikelse, reklamation eller motsvarande noteras och åtgärdas.

All personal utbildas regelbundet i vårt kvalitetssystem. Alla har tillgång till och är medvetna om de kvalitetskrav vi har att uppfylla såväl externt som internt.

Miljöpolicy

Vi är anslutna till REPA-systemet och El-Kretsen.

Miljöpolicyn gäller hela företaget och alla anställda. Alla måste i den dagliga verksamheten arbeta i linje med företagets antagna miljöpolicy.

Miljöpolicyn granskas varje år och revideras vid behov.

Alla anställda är medvetna om vår miljöpolicy. Vi verkar aktivt för en bättre miljö och vårt miljöarbete förbättras ständigt.

Vi strävar efter att minska den miljöpåverkan som produktion och transport ger upphov till.

Vi bedömer våra leverantörer av produkter, råmaterial, emballage och transporter med hänsyn till deras miljöarbete. Vi strävar också efter att utforma produktsortimentet så att det bidrar till en kretsloppsanpassning i samhället.

Våra anställda tar ett eget personligt ansvar för miljön i den dagliga verksamheten. Alla måste följa de föreskrifter som finns och förväntas visa ett personligt engagemang i frågan.

Integritetspolicy

För oss på AJ Medical har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi välkomnar därför den nya EU-förordningen GDPR som syftar till att förstärka skyddet av din personliga integritet. AJ Medical följer GDPR i sin helhet.

Vad innebär GDPR?

 • GDPR (General data Protection Regulation) kallas på svenska ”Dataskyddsförordningen”) och ersätter PUL (Personuppgiftslagen).
 • GDPR syftar till att stärka skyddet av den personliga integriteten vid hantering av personuppgifter.
 • GDPR träder i kraft 25 maj 2018. Från det datumet gäller samma regler för hur personuppgifter får hanteras inom hela EU/EES.

Så här behandlar vi personuppgifter

AJ Medical KB, nedan kallad AJ Medical tillverkar, marknadsför och distribuerar medicintekniska produkter till sjukvården, företag och privatpersoner.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av AJ Medical används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom AJ Medical sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling som AJ Medical är personuppgiftsansvarig för

AJ Medical är personuppgiftsansvarig för AJ Medical´s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina uppgifter när du t. ex:

 • beställer våra produkter och tjänster
 • får inloggningsuppgifter och blir användare av AJ Medical´s tjänster
 • kontaktar oss eller skickar in förfrågan via telefon, mail eller hemsidan
 • kontaktar oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband   med att du   gör en reklamation eller retur
 • besöker vår hemsida och accepterar cookies, (för mera information om cookies, vänligen läs vår sekretesspolicy)
 • besöker eller kommunicerar med oss eller andra via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook)

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilka personuppgifter som behandlas beror på vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för en enskild firma eller enskild person som får tillgång till AJ Medical´s produkter eller tjänster.

De uppgifter som samlas in om dig är t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av AJ Medical’s tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas.

Vidare kan AJ Medical komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till AJ Medical’s digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med AJ Medical och andra via AJ Medical´s plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon eller anmäler dig till evenemang som AJ Medical anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook) kan AJ Medical komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

AJ Medical har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra AJ Medical’s rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

AJ Medical behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende AJ Medical´s och utvalda samarbetspartners varor och tjänster
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på hemsidan
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

AJ Medical behandlar dina personuppgifter baserat på ett antal lagliga grunder:

 • Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice.
 • En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. AJ Medical behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
 • I vissa fall kan AJ Medcal ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support.

Fullföljande av avtal

 

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • Kundnummer
 • Uppgifter om dina inköp

Så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs.

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen.

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • Kundnummer
 • Uppgifter om dina inköp
 • Betalningsuppgifter

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

För att marknadsföra AJ Medical eller varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS.

Berättigat intresse (kunddata)

Intresseavvägning & samtycke

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Befattning
 • Geografisk information
 • Arbetsplats

Så länge du är kund hos AJ Medical eller fram tills att de har behandlats för avsett ändamål, dock längst upp till 1 år efter det att avtalsförhållandet upphört.

För att administrera ditt kontoinnehav i webbshop, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.

Fullföljande av avtal

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Information om hur du använder vår webshop, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav

 

Så länge du har ett konto i vår webshop.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. AJ Medical kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka AJ Medical rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

AJ Medical kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom till samarbetspartners samt leverantörer av transport, kort- och kommunikationstjänster.

AJ Medical kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Tredje part som AJ Medical lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra AJ Medical och AJ Medical´s tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till AJ Medical´s avtal med dig som kund.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av AJ Medical om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata AJ Medcial´s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom AJ Medical saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. AJ Medical ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rätt till information

AJ Medical ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att AJ Medical ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall AJ Medical på adress som anges nedan.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

AJ Medical kommer även på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@ajmedical.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Personuppgiftsbiträde

Behandling för vilken användaren är personuppgiftsansvarig

I vissa fall är du som kund nedan kallad Användare, är också personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i relation till ditt nyttjande av AJ Medical´s tjänster. AJ Medical är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Det åligger därför användare att tillse att användare har laglig grund för behandling av personuppgifter och att övriga krav i Dataskyddsförordningen (GDPR) följs, exempelvis i förhållande till användarens kunder. AJ Medical ska upprätta och bibehålla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna.

Vilket ansvar och vilka rättigheter har AJ Medical?

AJ Medical ska behandla personuppgifter för vilka AJ Medical är personuppgiftsbiträde i enlighet med Användarens instruktioner och GDPR. Om Användarens instruktioner medför extra kostnader för AJ Medical äger AJ Medical rätt att fakturera Användaren för sådana kostnader. AJ Medical äger rätt, avseende personuppgifter för vilka AJ Medical är personuppgiftsbiträde, att genom skriftligt avtal anlita underbiträden för personuppgiftsbehandlingen. Sådant avtal ska minst ålägga underbiträdet samma skyldigheter avseende personuppgiftsbehandling som åläggs AJ Medical. AJ Medical ska på begäran informera Användaren om vilka underbiträden som AJ Medical har anlitat.

Ändring av denna integritetspolicy

AJ Medical kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö
Märk gärna kuvertet med ”Dataskyddsansvarig”
info@ajmedical.se

 

Hållbarhetspolicy

AJ Medicals framtida verksamhet är beroende av resten av världens utveckling och vi vill göra vårt yttersta för att kunna vara med och påverka denna utveckling positivt. Vi strävar efter att ge kunder och patienter bästa, säkraste produkt med minsta möjliga globala miljöpåverkan men även med positiv påverkan när det gäller global social och ekonomisk utveckling.

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra miljöprestanda och verka för minsta möjliga resursförbrukning och utsläpp. Vi strävar efter att påverka tillverkare att kontinuerligt förbättra både utrustningens funktioner men även dess elförbrukning, tillverkningsmaterial, förpackning och möjlighet för återbruk och återvinning. Vi strävar hela tiden för att både i pågående och planerad verksamhet tänka ur ett hållbarhetsperspektiv och sträva mot ett perspektiv gällande miljöpåverkan under våra produkter och tjänsters livscykel. 

De val vi gör ska i första hand ge positiva förändringar i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, oavsett vilken av våra verksamheter det gäller. Vi använder oss av ett helhetsperspektiv när vi fattar beslut och planerar verksamheten och all hållbarhetspåverkan ska då vägas in. Detta miljö- och hållbarhetsarbete gäller genom hela organisationen och vi samarbetar och kommunicerar aktivt detta genom hela ledet och ställer miljökrav på tillverkare och underleverantörer.   

AJ Medicals värderingar grundas på de av Sverige undertecknade internationella konventionerna. AJ Medical stöder principerna i ILO:s åtta kärnkonventioner (nr: 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

AJ Medical förbinder sig att respektera internationellt erkänd standard för de mänskliga rättigheterna. AJ Medical ska minst följa ILO:s kärnkonventioner och implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. AJ Medical ska följa rutiner som möjliggör att upptäcka och åtgärda om företagets verksamhet eventuellt skulle ha en negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Vi arbetar i enlighet med FN:s barnkonvention, artikel 32, och FN:s konvention mot korruption.

Våra produkter och tjänster ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med den miljöskyddslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätt (inklusive lagstiftning gällande minimilön) och socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

Om en tredje part skulle vara orsaken till en negativ påverkan på mänskliga rättigheter så ska AJ Medical omedelbart sträva efter att använda sitt inflytande för att se till att denna negativa påverkan stoppas och göra sitt yttersta för att se till att detta inte händer igen.

AJ Medical informerar alla anställda om denna policy och förväntar sig att alla i verksamheten strävar efter att den efterlevs och följs i det dagliga arbetet. AJ Medical kommunicerar också tydligt till leverantörer och tillverkare att dessa förväntas följa de mänskliga rättigheterna och övriga ovan nämnda punkter. För att efterleva denna policy begär vi löpande in dokumentation, utför besök hos tillverkare och leverantörer, besöker fabriker och har nära kommunikation med hela leveranskedjan från tillverkare till slutkund.

De som ansvarar för AJ Medicals policy för arbetsrättsliga villkor och mänskliga rättigheter är företagets VD och marknadschef. AJ Medical granskar regelbundet verksamheten och för en löpande dialog med anställda, tillverkare och leverantörer och reviderar löpande policys och rutiner vid behov.

Beskrivning ILO:S kärnkonventioner:

 • Nr 29 Förbud mot tvångs- och straffarbete
 • Nr 87 Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
 • Nr 98 Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
 • Nr 100 Lika lön för lika arbete, oavsett kön
 • Nr 105 Avskaffande av tvångsarbete
 • Nr 111 Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
 • Nr 138 Minimiålder för arbete
 • Nr 182 Mot de värsta formerna av barnarbete

Grundpelarna för FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter:

 • Statens skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna
 • Företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att deras verksamhet inte ska bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter och att företagen ska agera för att förhindra sådana
 • Möjlighet att få sin sak prövad om rättigheterna inte respekteras

FN:s barnkonvention, artikel 32: Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång.